لیست حامیان

دانشگاه صنعتی اصفهان
آپا دانشگاه صنعتی اصفهان
IEEE شاخه ایران
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
انجمن رمز ایران
انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
انجمن کامپیوتر ایران
انجمن كنترل و ابزار دقيق ايران
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران - شاخه اصفهان
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پژوهشگاه نیرو
سندیکای صنعت برق ایران
شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شرکت فولاد مبارکه سپاهان
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری
مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان
شهرداری اصفهان
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان