دبیران علمی کمیته‌ها

دکتر هاشم علیپور
سیستم های اتوماسیون برق در صنعت
مهندس محمد علی فرحناکیان
اتوماسیون در نیروگاه ها
دکتر جعفر قیصری
اتوماسیون در پست های انتقال
پروفسور مهدی معلم
سیستم های اتوماسیون توزیع
دکتر محمد امین لطیفی
اتوماسیون در سیستم های حفاظتی و کنترل
مهندس محمد حسین روحانی
بومی سازی و ساده سازی سیستم های اتوماسیون
دکتر محمد دخیل علیان
سیستم های ارتباطی و مخابراتی در اتوماسیون
دکتر ناصر قدیری
سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در اتوماسیون
دکتر محمد حسین منشئی
قابلیت اطمینان و امنیت در سیستم های اتوماسیون
دکتر یداله ذاکری
نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از سیستم های اتوماسیون