کمیته برگزار کننده

مهندس هوشنگ فلاحتیان
معاون برق و انرژی وزارت نیرو
مهندس همایون حائری
مدیر عامل شرکت توانیر
مهندس رسول موسی الرضایی
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان
دکتر سید محمود مدرس هاشمی
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سید مهدی ابطحی فروشانی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حسین سعیدی
رئیس دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
پروفسور مهدی معلم
دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس سید محسن افتخاری
مدیرعامل نیروگاه شهید منتظری
مهندس علی محمد رضا شیرانی
مدیر عامل نیروگاه اصفهان
مهندس حمید علاقه مندان
مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
مهندس حمیدرضا پیرپیران
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان
دکتر هاشم علیپور
مدیر کل دفتر فنی انتقال شرکت توانیر
مهندس محمدعلی فرحناکیان
مدیر کل دفتر تحقیقات توانیر
مهندس محمد حسین روحانی
معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای اصفهان
مهندس حمیدرضا گلشنی
مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات برق منطقه ای اصفهان
مهندس محسن متولی زاده
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خراسان
دکتر محمد علی منتظری
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر غلامرضا یوسفی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حمید رضا کارشناس
دانشگاه صنعتی اصفهان