کمیته اجرایی

دکتر غلامرضا یوسفی
دبیر کنگره
پروفسور مهدی معلم
دبیر کمیتۀ ارتباطات بین الملل
دکتر حمیدرضا کارشناس
دبیرکمیتۀ علمی
دکتر احمدرضا تابش
دبیر کمیتۀ دانشجویی
دکتر محمد علی منتظری
دبیر کمیتۀ مالی و پشتیبانی
دکتر یداله ذاکری
دبیر کمیتۀ نمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
دکتر محمدامین لطیفی
دبیر کمیتۀ انتشارات
مهندس حمیدرضا گلشنی
دبیر کمیتۀ ارتباط صنعت و دانشگاه
مهندس مهدی ترابیان
دبیر کمیتۀ ارتباط صنعت و دانشگاه
مهندس شقایق غلام شهبازی
مسئول دبیرخانه