پوستر و بروشور کنگره

دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق - دانشگاه صنعتی اصفهان
EIAC2014 Call for papers
EIAC2014 Call for Papers