شماره حساب کنگره

شماره حساب های دومین  کنگره اتوماسیون صنعت برق

شماره حساب سیبا نزد بانک ملی شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان:0109510443005

شماره شبا: IR 910170000000109510443005